โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558
หลักสูตร “HTML5 Animator for Webmaster”

ในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการอบรมและถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม HTML5 Animator สำหรับการออกแบบเว็บไซต์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติ Hand-on Workshop สำหรับใช้งานโปรแกรม HTML5 Animator พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการออกแบบเว็บไซต์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ดูแลพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 100 คน

วิทยากรอบรม

คุณชวัล แซ่เลา วิทยากรจากบริษัท เทคนิคบุ๊ค จำกัด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

โปรดเตรียม Notebook มาเพื่อใช้ในการอบรม โดยสถานที่มีบริการ MU-WiFi ให้

*หมายเหตุ

หากท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดแจ้งกลับมาที่
ผู้ประสานงาน : คุณจุไรรัตน์ สมพงษ์ โทร. 0-2849-6038
คุณอรวรรณ ดวงสีใส โทร. 0-2849-6029
ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
มิฉะนั้น ท่านจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในการจัดอบรมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ ครั้งต่อไป

Training Schedule

กำหนดการอบรม วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.10 น. พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2558
โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ
เวลา 09.10 – 09.15 น. แนะนำวิทยากร และวิทยากรและผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา 09.15 – 10.30 น. บรรยายทบทวนพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์
โดยคุณชวัล แซ่เลา วิทยากรจากบริษัท เทคนิคบุ๊ค จำกัด
- ทำความรู้จักกับ HTML5
- การทำงานร่วมกันระหว่าง HTML5 กับภาษา CSS
- ทบทวนเรื่องการเลือก element ด้วยภาษา CSS
เวลา 10.30 – 10.45 น. ---- Coffee Break ----
เวลา 10.45 – 12.00 น. เรียนรู้เทคนิคปรับแต่งรูปทรงของ element ด้วย CSS Transform การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆด้วย CSS Transition และเรียนรู้เรื่อง CSS 3D Transform
เวลา 12.00 – 13.00 น. ----- รับประทานอาหารกลางวัน -----
เวลา 13.00 - 14.30 น. รู้จัก event และ action พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่าง HTML5 กับภาษา JavaScript
เวลา 14.30 - 14.45 น. ---- Coffee Break ----
เวลา 14.45 - 15.30 น. การเลือก element ด้วยภาษา JavaScript และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ระหว่าง HTML5, CSS และ JavaScript
เวลา 15.30 - 16.30 น. Workshops การสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้
  ถาม – ตอบ

กำหนดการอบรม วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

เวลา 09.00 – 10.30 น. ทบทวนเนื้อหาโดยรวมจากการอบรมในวันแรก และเรียนรู้การสร้าง parallax website ด้วยภาษา CSS
เวลา 10.30 – 10.45 น. ----- Coffee Break -----
เวลา 10.45 – 12.00 น. การสร้าง animation แบบง่ายๆ ด้วยภาษา CSS และ Workshops ต่างๆ เพิ่มเติม
เวลา 12.00 – 13.00 น. ----- รับประทานอาหารกลางวัน -----
เวลา 13.00 – 14.30 น. ทำความรู้จักกับโปรแกรม Hippo Animator สร้างรูปทรงต่างๆ ด้วยโปรแกรม Hippo Animator และเริ่มต้นสร้าง animation ด้วยโปรแกรม Hippo Animator
เวลา 14.30 – 14.45 น. ----- Coffee Break -----
เวลา 14.45 – 15.30 น. การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Hippo Animator กับภาษา JavaScript
เวลา 15.30 – 16.25 น. การ export ไฟล์งานออกมาเป็น HTML5
  ถาม – ตอบ
เวลา 16.25 – 16.30 น. กล่าวปิดการอบรม
โดย คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์/กอง
1 นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2 นางสาวนันทนิตร์ มีพร้อม ศูนย์ตรวจสอบภายใน
3 นางสาวชนิดา กรณ์สิงห์ กองบริหารงานวิจัย
4 นายกิติชัย จรรยาลิขิต โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 นางสาวดวงใจ สหัสสานนท์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
6 นางสาวพอตา บุนยตีรณะ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
7 นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
8 นายสมพงษ์ ผลยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 นางรักชนก ขำประถม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
10 นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต กองกิจการนักศึกษา
11 นายสมชาย โพธิ กองบริหารงานทั่วไป
12 นายสุรชาติ อาจทรัพย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
13 นายอำนาจ สมใจ สถาบันโภชนาการ
14 นางสาวนัฐธรินทร์รดา ธัญธนชำนาญกิจ วิทยาลัยราชสุดา
15 นายนัตตุลา ชัยเกตุ กองทรัพยากรบุคคล
16 นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ วิทยาเขตกาญจนบุรี
17 นายธราธร เอกจิตต์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
18 นางสาวกัลยรัชต์ คงอยู่ สถาบันโภชนาการ
19 นางสาวฐิติชญาณ์ ดำริห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 นายนำโชค ขุนหมื่นวงค์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
21 นางสาวนฤมล จันทรเจิด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
22 นายมนัส ทรัพย์แก้วยอด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 นายจเร บุญกร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
24 นางสาวศิริภา เคลื่อนคล้อย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
25 นางสาวสลิลทิพย์ ชีระภากร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
26 นายจอมขวัญ สองทวี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
27 นางสาวจีระนันท์ พันธุภา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
28 นางสาวณภาวรรณ พัตราภรณ์ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
29 นางสาวคันธรส ชำนาญกิจ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
30 นางสาวหทัยรัตน์ เรืองสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
31 นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์ กองบริหารการศึกษา
32 นายณัฐสักก์ เรืองสำอางค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
33 นางสาววงเดือน พัฒโก คณะสาธารณสุขศาสตร์
34 นายสุเมต ชื่นชู สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
35 นายณัฐพล ยังพลขันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
36 นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
37 นางสาวขนิษฐา นิ่มอ่อน กองวิเทศสัมพันธ์
38 นายปิยะณัฐ พรมสาร กองพัฒนาคุณภาพ
39 นายวิทวัส แก้วแพร่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
40 นางสาวกชกร วรรณนิตย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
41 ว่าที่ร.ต.ธีรพัฒน์ กันสดับ คณะกายภาพบำบัด
42 นายขจรยศ อนุรักษ์ธรรม คณะกายภาพบำบัด
43 นายจักรพล คนเที่ยง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
44 นายไกรสรณ์ เที่ยงนาดอน คณะสัตวแพทยศาสตร์
45 นายธวัชชัย ตวงวิไล คณะสัตวแพทยศาสตร์
46 นายชนภัทร แสนธิจักร์ กองแผนงาน
47 นายมานะ ประทีปพรศักดิ์ วิทยาลัยราชสุดา
48 นางสาวชุตินันท์ แก้วกระมล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
49 นายอนุศักดิ์ สุรเดช คณะวิทยาศาสตร์
50 นางสาวธนิวรรณ ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์
51 นายณัฐกิตติ์ สมสุข กองกฎหมาย
52 นางสาวปานวาด สายทน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
53 นางสาวมณีรัตน์ ทองชูนิตย์ คณะศิลปศาสตร์
54 นางสาวกุลวาณี อาบีดีน บัณฑิตวิทยาลัย
55 นางสาวพนิดา หนูทวี คณะศิลปศาสตร์
56 นางสาวพัชรี วงบุญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
57 นายรชะ ไทยประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 นิรันดร์ แก้วไทรรุ่ง วิทยาลัยการจัดการ
59 นายกรกช อาคมศิลป์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
60 นางสาวพัทธนันท์ อมรสิริเธียร คณะทันตแพทยศาสตร์
61 นายจักรพันธ์ จารุภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์
62 นายมนตรี ปัญญาชัยสกุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
63 นายกรุณา อยู่ประเสริฐ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
64 นายศักดิ์ศิริ ศิริกุล วิทยาลัยการจัดการ
65 นางสาวภัทรศิริ จั่นฉิม วิทยาลัยนานาชาติ
66 นางสาวณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
67 นายปเนต กุลฉันท์วิทย์ กองกิจการนักศึกษา
68 นางสาวพิมพ์ใจ พัดเย็น กองบริหารงานทั่วไป
69 นายศรทัต ขำดำรงเกียรติ กองบริหารงานทั่วไป
70 นางดวงสมร ชินโชติเกษม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
71 นางสาวสโรชา เสรีนนท์ชัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
72 นายศักดิ์สีห์ อัยสานนท์ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
73 นายประสาน ลิ่มชยุตพงศ์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
74 นายมนัส วัฒนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75 นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร คณะวิทยาศาสตร์
76 นางสาวนุชสรา บุญครอง คณะวิทยาศาสตร์
77 นายสัจจา นะคะจัด คณะวิทยาศาสตร์
78 นางสาววรยา ร้ายศรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
79 นางสาวกมลวรรณ เกิดปัญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
80 นางสาวรัชฎาพร จั่นเจริญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
81 อ.รอ.พญ.ณัฏฐา สายเสวย รน. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
82 นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น วิทยาเขตอำนาจเจริญ
83 นางสาวมณีรัตน์ สายทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
84 นายสถิตพร ศรีชมภู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
85 นายสาธิต หุ่นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
86 นายปัณเอก เรืองศิริกร คณะเภสัชศาสตร์
87 นางสาวพรสุดา จิตรกสิกร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Download เอกสารประกอบการสัมมนา

*หมายเหตุ

โปรดเตรียม Notebook มาเพื่อใช้ในการอบรม โดยสถานที่มีบริการ MU-WiFi ให้

Contact Me

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ผู้ประสานงาน
คุณจุไรรัตน์ สมพงษ์
โทรศัพท์ : 0-2849-6038
E-mail : churairat.som@mahidol.ac.th

หรือ
คุณอรวรรณ ดวงสีใส
โทรศัพท์ : 0-2849-6029
E-mail : orawan.dua@mahidol.ac.th