Archive : recycle

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

             กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำการนำผลิตภัณฑ์ หรือ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ใช้ผ่านการใช้งานมาแล้ว นำมาออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้งานในหน่วยงานได้ เช่น กระเป๋าใส่เอกสาร กล่องใส่เอกสาร กล่องใส่ปากกาและกระดาษโน๊ต เป็นต้น ทำให้เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อีกด้วย