Archive : Paperless

Online Survey ระบบประเมินออนไลน์

Online Survey ลดการใช้กระดาษด้วยการให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจของการรับบริการ ต่างๆผ่านระบบประเมินออนไลน์ (Lime Survey) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างดีและผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบ มาประมวลผล, วิเคราะห์รวมทั้งทำ Report ได้ทันทีอีกด้วย

MUIT Book

MUIT Book เป็นระบบจองทรัพยากรภายใน ที่ใช้เฉพาะบุคลากรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้จองห้องประชุมได้ ถือเป็นระบบที่ลดการใช้กระดาษและจัดสรรการจองห้องประชุมภายในกองฯ ได้เป็นอย่างดี

ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์

ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์ http://imedia.mahidol/ เปิดให้จองบริการต่างๆของฝ่ายพัฒนาสื่อผสม อาทิ AcuConferenced,Video Conferencing,ห้องบริการผลิตสื่อ, TelePresence ทั้งนี้ยังมีคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้ศึกษาด้วย จัดเป็นระบบเป็นลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและสามารถติดตามผลการจองและสถิติใน การขอใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ระบบลาออนไลน์

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการลดใช้กระดาษด้วยระบบลาออนไลน์พัฒนาโดยใช้ Sharepoint ซึ่งเริ่ม Implement ใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จัดว่าเป็นการลดใช้กระดาษได้เป็นอย่างดี

ใช้โมเดล 3 มิติ ในการประชุมวางแผนการรับปริญญา

ใช้โมเดล 3 มิติ ในการประชุมวางแผนการรับปริญญาซึ่งจะจัด ณ มหิดลสิทธาคาร ในปีหน้า แทนการพิมพ์เอกสารและการเดินทางไปสถานที่จริง  

จากกระดาษสู่ e-pay slip

กองเทคโนโลสารสนเทศ พัฒนาระบบใบแจ้งรายได้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการออกใบสลิปเงินเดือนแทนกระดาษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการเข้าถึงบุคคลกรของมหาวิทยาลัย โปรแกรมมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการเข้ารหัสผ่าน ไฟล์ที่จัดเก็บเป็นในรูปแบบ PDF

วารสารรายเดือนสู่ ebook

จากเดิมวารสารของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตเป็นรูปเล่มขนาด A5 แล้วจัดส่งไปตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำให้ใช้กระดาษและงบประมาณเป็นจำนวนมาก http://muit.mahidol.ac.th/enews/?page_id=199 ปัจจุบัน ลดการใช้กระดาษ โดยทำวารสารรายเดือน เป็นในรูปของ Electronic Book เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเล็ต ทำให้ลดการใช้กระดาษปริมาณมากๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training ใช้คู่มือไฟล์อิเล็กทรอนิกข์แทนเอกสารประกอบการอบรม

เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษและงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใช้วิธีการนำเอาไฟล์ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมมาแปลงให้เป็นไฟล์ภาพ นิ่ง .jpg แล้ว copy ลง THUMB DRIVE แล้วไปเสียบที่ช่อง USB เครื่อง LED TV ของผู้เข้าอบรมทุกท่านแล้วกดปุ่ม MEDIA.P เพื่อแสดงไฟล์ภาพนิ่งเอกสารประกอบการอบรม และใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมการเปลี่ยนหน้าหรือจะย้อนกลับของไฟล์ภาพนิ่งเอกสาร ประกอบการอบรม