Archive : Environmentally Friendly

วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน Underground Cables

  วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน ทำให้มีความเชื่อถือสูง โอกาสจะถูกต้นไม้ล้มทับหรือพายุเป็นไปได้น้อยมาก มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากโอกาสสัมผัสมีน้อย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทำให้สภาพแวดล้อมสวยงามเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม