Archive : Water

มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

หลักการ สนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้ได้ 15% ภายในปี พ.ศ.2560 มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร  1.         เครื่องใช้ไฟฟ้า 1.1    ปิดสวิทซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ เช่น หลังเลิกงาน ช่วงพักเที่ยง เป็นต้น 1.2    ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน […]