Archive : Energy and Climate Change

ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์

ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์ http://imedia.mahidol/ เปิดให้จองบริการต่างๆของฝ่ายพัฒนาสื่อผสม อาทิ AcuConferenced,Video Conferencing,ห้องบริการผลิตสื่อ, TelePresence ทั้งนี้ยังมีคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้ศึกษาด้วย จัดเป็นระบบเป็นลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและสามารถติดตามผลการจองและสถิติใน การขอใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ใช้โมเดล 3 มิติ ในการประชุมวางแผนการรับปริญญา

ใช้โมเดล 3 มิติ ในการประชุมวางแผนการรับปริญญาซึ่งจะจัด ณ มหิดลสิทธาคาร ในปีหน้า แทนการพิมพ์เอกสารและการเดินทางไปสถานที่จริง  

มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

หลักการ สนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้ได้ 15% ภายในปี พ.ศ.2560 มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร   1.         เครื่องใช้ไฟฟ้า 1.1    ปิดสวิทซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ เช่น หลังเลิกงาน ช่วงพักเที่ยง เป็นต้น 1.2    ตู้เย็น […]