Archive : Education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training ใช้คู่มือไฟล์อิเล็กทรอนิกข์แทนเอกสารประกอบการอบรม

เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษและงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใช้วิธีการนำเอาไฟล์ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมมาแปลงให้เป็นไฟล์ภาพ นิ่ง .jpg แล้ว copy ลง THUMB DRIVE แล้วไปเสียบที่ช่อง USB เครื่อง LED TV ของผู้เข้าอบรมทุกท่านแล้วกดปุ่ม MEDIA.P เพื่อแสดงไฟล์ภาพนิ่งเอกสารประกอบการอบรม และใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมการเปลี่ยนหน้าหรือจะย้อนกลับของไฟล์ภาพนิ่งเอกสาร ประกอบการอบรม

มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

หลักการ สนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้ได้ 15% ภายในปี พ.ศ.2560 มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร   1.         เครื่องใช้ไฟฟ้า 1.1    ปิดสวิทซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ เช่น หลังเลิกงาน ช่วงพักเที่ยง เป็นต้น 1.2    ตู้เย็น […]