จากกระดาษสู่ e-pay slip

e-payslip

กองเทคโนโลสารสนเทศ พัฒนาระบบใบแจ้งรายได้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการออกใบสลิปเงินเดือนแทนกระดาษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการเข้าถึงบุคคลกรของมหาวิทยาลัย โปรแกรมมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการเข้ารหัสผ่าน ไฟล์ที่จัดเก็บเป็นในรูปแบบ PDF

comments