โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training ใช้คู่มือไฟล์อิเล็กทรอนิกข์แทนเอกสารประกอบการอบรม

3

เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษและงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใช้วิธีการนำเอาไฟล์ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมมาแปลงให้เป็นไฟล์ภาพ นิ่ง .jpg แล้ว copy ลง THUMB DRIVE แล้วไปเสียบที่ช่อง USB เครื่อง LED TV ของผู้เข้าอบรมทุกท่านแล้วกดปุ่ม MEDIA.P เพื่อแสดงไฟล์ภาพนิ่งเอกสารประกอบการอบรม และใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมการเปลี่ยนหน้าหรือจะย้อนกลับของไฟล์ภาพนิ่งเอกสาร ประกอบการอบรม

comments