ใช้ระบบ Video Conferencing เพื่อประชุมทางไกล

2

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระยะไกล ที่ลดเวลา ลดต้นทุนงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่กันคนละสถานที่ ไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ โดยไม่ต้องมาเข้าห้องประชุมที่เดียวกัน

comments