มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

หลักการ

สนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้ได้ 15% ภายในปี พ.ศ.2560

มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร

 

 1. 1.         เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.1    ปิดสวิทซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ เช่น หลังเลิกงาน ช่วงพักเที่ยง เป็นต้น

1.2    ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน เตาอบไมโครเวฟ พยายามใช้งานให้ถูกวิธี จะสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม

1.3    พยายามลดการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล

 

 1. 2.         ไฟฟ้าและแสงสว่าง

2.1    พยายามอาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด หรือสามารถลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ในบางพื้นที่ เช่น ห้องน้ำ ห้องโถง ทางเดิน เป็นต้น

2.2    เปิดไฟฟ้าเฉพาะจุดที่จำเป็น เช่น พื้นที่ทำงาน พื้นที่ให้บริการ พื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย เป็นต้น

2.3    ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน

 

 1. 3.         ระบบปรับอากาศ (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)

3.1    ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ระดับ 26-27 อาศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่การปฏิบัติงาน ยกเว้นพื้นที่ที่มีการใช้งานเฉพาะ หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องปรับอุณหภูมิให้ลดลงมากกว่านั้น เช่น ห้อง Data Center เป็นต้น

3.2    ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน หรือปิดช่วงพักเที่ยง หรือปิดช่วงเลิกงานสำหรับพื้นที่การปฏิบัติงาน ยกเว้นพื้นที่ที่มีการใช้งานเฉพาะ เช่น พื้นที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง Data Center พื้นที่ปฏิบัติงานของเวรประจำ (วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการ) เป็นต้น ให้พิจารณาการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม

3.3    ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนาหรือสวมสูทมาปฏิบัติงาน (ยกเว้น การเข้าร่วมงานพิธีการ การเข้าร่วมงานที่เป็นทางการ)

3.4    ป้องกันความร้อนเข้าและความเย็นรั่วไหล เช่น ไม่เปิดแอร์พร้อมกับเปิดประตูทิ้งไว้ เป็นต้น

 

 1. 4.         ระบบลิฟต์

4.1    ขึ้นลงชั้นเดียวให้ใช้บันได

4.2    ให้ลิฟต์เปิด-ปิดอัตโนมัติ

 

 1. 5.         เครื่องคอมพิวเตอร์

5.1    ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน กรณีที่มีการ Remote เข้ามาทำงาน มีความจำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ ควรปิดหน้าจอ

5.2    หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบันเทิงหรือดำเนินการเรื่องส่วนตัว

5.3    ตั้งเวลาหน่วง (Delay Time) ในเวลาที่ไม่ใช้งานเกิน 15 นาที สำหรับจอภาพ และ 30 นาที สำหรับตัวเครื่อง

 

 1. 6.         เครื่องพิมพ์ผล

6.1    ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์

6.2    ควรใช้ e-Mail ในการรับ-ส่งเอกสาร (หากเป็นไปได้)

6.3    ปิดและถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เช่น หลังเลิกงาน เป็นต้น

6.4    ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Share Printer)

 

 1. 7.         เครื่องถ่ายเอกสาร

7.1    กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ

7.2    ปิดและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เช่น หลังเลิกงาน เป็นต้น

 1. 8.         เครื่องโทรสาร

8.1    พยายามรณรงค์ให้ส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ e-Mail และระบบเอกสารเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) เป็นต้น

 1. 9.         น้ำประปา

9.1    ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อน

9.2    ไม่เปิดน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

9.3    หากพบการรั่วไหลของน้ำอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ให้รีบแจ้งช่างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที

 

 1. 10.      น้ำมันเชื้อเพลิง

10.1   ตรวจสอบลมยาง สภาพยาง เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

10.2   ดับเครื่องเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน

10.3   ใช้ระบบรถร่วมกัน (Car Pool) เมื่อเดินทางไปทางเดียวกัน

10.4   ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Mail และระบบเอกสารเวียนอิเล็กทรอนิกส์) และไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย ทดแทนการใช้รถส่งเอกสาร

 

 1. 11.      กระดาษ

11.1   ใช้กระดาษให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด เช่น ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า เป็นต้น

11.2   ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือการถ่ายสำเนาหลายชุด เช่น การส่งต่อเอกสารแจ้งเวียนทางระบบ MUSIS การใช้ระบบ Video Conference, Teleconference, e-Meeting เป็นต้น

11.3   ลดการใช้จานและแก้วกระดาษในการจัดเลี้ยงประชุม อบรม สัมมนา

comments