ระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล

Untitled-1 copy  44

ระบบการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล   ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
และนำขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้โดยสามารถแลกเป็นเงินสดหรือฝากเงินกับธนาคารเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณเพื่อทำการจัดเก็บและทำลายขยะ  รวมถึงการลดการใช้
พลังงานเป็นการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา

comments