MUIT Book

1371486_10201353297027695_1517387595_n

MUIT Book เป็นระบบจองทรัพยากรภายใน ที่ใช้เฉพาะบุคลากรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้จองห้องประชุมได้ ถือเป็นระบบที่ลดการใช้กระดาษและจัดสรรการจองห้องประชุมภายในกองฯ ได้เป็นอย่างดี

comments