ระบบลาออนไลน์

img0012

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการลดใช้กระดาษด้วยระบบลาออนไลน์พัฒนาโดยใช้ Sharepoint ซึ่งเริ่ม Implement ใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จัดว่าเป็นการลดใช้กระดาษได้เป็นอย่างดี

comments