ระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ระบบการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล   ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และนำขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้โดยสามารถแลกเป็นเงินสดหรือฝากเงินกับธนาคารเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณเพื่อทำการจัดเก็บและทำลายขยะ  รวมถึงการลดการใช้ พลังงานเป็นการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา comments

ป้ายกำกับ:

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

             กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำการนำผลิตภัณฑ์ หรือ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ใช้ผ่านการใช้งานมาแล้ว นำมาออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้งานในหน่วยงานได้ เช่น กระเป๋าใส่เอกสาร กล่องใส่เอกสาร กล่องใส่ปากกาและกระดาษโน๊ต เป็นต้น ทำให้เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อีกด้วย  comments

Online Survey ระบบประเมินออนไลน์

Online Survey ลดการใช้กระดาษด้วยการให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจของการรับบริการ ต่างๆผ่านระบบประเมินออนไลน์ (Lime Survey) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างดีและผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบ มาประมวลผล, วิเคราะห์รวมทั้งทำ Report ได้ทันทีอีกด้วย comments

MUIT Book

MUIT Book เป็นระบบจองทรัพยากรภายใน ที่ใช้เฉพาะบุคลากรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้จองห้องประชุมได้ ถือเป็นระบบที่ลดการใช้กระดาษและจัดสรรการจองห้องประชุมภายในกองฯ ได้เป็นอย่างดี comments

ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์

ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์ http://imedia.mahidol/ เปิดให้จองบริการต่างๆของฝ่ายพัฒนาสื่อผสม อาทิ AcuConferenced,Video Conferencing,ห้องบริการผลิตสื่อ, TelePresence ทั้งนี้ยังมีคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้ศึกษาด้วย จัดเป็นระบบเป็นลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและสามารถติดตามผลการจองและสถิติใน การขอใช้บริการได้เป็นอย่างดี comments

ระบบลาออนไลน์

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการลดใช้กระดาษด้วยระบบลาออนไลน์พัฒนาโดยใช้ Sharepoint ซึ่งเริ่ม Implement ใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จัดว่าเป็นการลดใช้กระดาษได้เป็นอย่างดี comments

วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน Underground Cables

  วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน ทำให้มีความเชื่อถือสูง โอกาสจะถูกต้นไม้ล้มทับหรือพายุเป็นไปได้น้อยมาก มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากโอกาสสัมผัสมีน้อย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทำให้สภาพแวดล้อมสวยงามเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม comments

ใช้โมเดล 3 มิติ ในการประชุมวางแผนการรับปริญญา

ใช้โมเดล 3 มิติ ในการประชุมวางแผนการรับปริญญาซึ่งจะจัด ณ มหิดลสิทธาคาร ในปีหน้า แทนการพิมพ์เอกสารและการเดินทางไปสถานที่จริง   comments

จากกระดาษสู่ e-pay slip

กองเทคโนโลสารสนเทศ พัฒนาระบบใบแจ้งรายได้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการออกใบสลิปเงินเดือนแทนกระดาษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการเข้าถึงบุคคลกรของมหาวิทยาลัย โปรแกรมมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการเข้ารหัสผ่าน ไฟล์ที่จัดเก็บเป็นในรูปแบบ PDF comments

วารสารรายเดือนสู่ ebook

จากเดิมวารสารของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตเป็นรูปเล่มขนาด A5 แล้วจัดส่งไปตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำให้ใช้กระดาษและงบประมาณเป็นจำนวนมาก http://muit.mahidol.ac.th/enews/?page_id=199 ปัจจุบัน ลดการใช้กระดาษ โดยทำวารสารรายเดือน เป็นในรูปของ Electronic Book เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเล็ต ทำให้ลดการใช้กระดาษปริมาณมากๆ comments

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training ใช้คู่มือไฟล์อิเล็กทรอนิกข์แทนเอกสารประกอบการอบรม

เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษและงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใช้วิธีการนำเอาไฟล์ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมมาแปลงให้เป็นไฟล์ภาพ นิ่ง .jpg แล้ว copy ลง THUMB DRIVE แล้วไปเสียบที่ช่อง USB เครื่อง LED TV ของผู้เข้าอบรมทุกท่านแล้วกดปุ่ม MEDIA.P เพื่อแสดงไฟล์ภาพนิ่งเอกสารประกอบการอบรม และใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมการเปลี่ยนหน้าหรือจะย้อนกลับของไฟล์ภาพนิ่งเอกสาร ประกอบการอบรม […]

ใช้ระบบ Video Conferencing เพื่อประชุมทางไกล

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระยะไกล ที่ลดเวลา ลดต้นทุนงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่กันคนละสถานที่ ไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ โดยไม่ต้องมาเข้าห้องประชุมที่เดียวกัน comments

แยกประเภทขยะ

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ คือ ขยะที่เราคัดแยกบางชนิดสามารถนำไปขาย กลับมาเป็นเงินได้ comments

ป้ายกำกับ:

การใช้ Telepresence ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การใช้ Telepresence ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขวงสะหวันนะเขต และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง คือ 1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 2. สำนักงานอธิการบดี 3. คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ […]

มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

หลักการ สนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้ได้ 15% ภายในปี พ.ศ.2560 มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร   1.         เครื่องใช้ไฟฟ้า 1.1    ปิดสวิทซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ เช่น หลังเลิกงาน ช่วงพักเที่ยง เป็นต้น 1.2    ตู้เย็น […]